· 

Jaarvergadering

Graag willen wij, Marheim, u uitnodigen om aanstaande vrijdag de jaarvergadering bij te wonen. Het programma ziet er als volgt uit.

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2016

3. Financieel jaarverslag

4. Verslag kascommissie

5. Benoeming kascommissie

6. Jaarverslag 2016/2017

7. Mededelingen feest 2018

8. Bestuursverkiezingen

9. Rondvraag

10. Sluiting